Kwaliteitscriteria

Hieronder zijn de kwaliteitscriteria weergegeven die de inhoudelijke kwaliteit van het behandelprogramma Hersenz waarborgen*. Hersenz organisaties die voldoen aan de kwaliteitscriteria krijgen het Hersenz-keurmerk en mogen het behandelprogramma Hersenz bieden.

Algemeen

  • Volume: minimaal 70 cliënten in caseload (= voldoende caseload om kwaliteit te kunnen leveren en vaak genoeg groepen te kunnen starten).
  • Instroom: de jaarlijkse instroom voor Hersenz is met ingang van 2021 minimaal 30 (= voldoende instroom om kwaliteit te kunnen leveren en vaak genoeg groepen te kunnen starten).
  • Uitstroom: de behandeling vindt binnen een afgebakende periode plaats. De behandeling vindt zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig plaats.  

Uitvoering behandeling 

Kwaliteit behandeling

De behandelprogramma’s dienen te worden uitgevoerd zoals ze zijn beschreven, qua volgorde, onderdelen en tijdsduur, ongeacht of dit groepsgewijs of individueel plaatsvindt. Waar noodzakelijk vindt, onderbouwd, maatwerk plaats.

Leefomgeving cliënt

Bij de individuele behandeling is het betrekken van en vertalen naar de thuissituatie essentieel. De behandeling vindt dan ook gedeeltelijk in de thuissituatie plaats, op basis van wat nodig is om de gestelde doelen te bereiken.

Naasten zijn betrokken 

De familie/ naastbetrokkenen worden voor zover mogelijk en wenselijk ingezet bij de behandeling van de cliënt. Het gaat hierbij om betrokkenheid bij de intake, de individuele behandeling en de evaluatiegesprekken. De cliënt heeft een doorslaggevende stem in de wijze waarop naastbetrokkenen worden betrokken bij zijn behandeling.

Naasten worden ondersteund

Naasten krijgen zelf, voor zover noodzakelijk en passend, ook ondersteuning vanuit Hersenz. Het gaat hierbij om deelname aan de partnermodule en ondersteunende gesprekken (waarbinnen o.a. psycho-educatie wordt geboden) met de behandelaren.

Behandelteam

Deskundige behandelaars op het gebied van hersenletsel 

De behandeling wordt uitgevoerd door een bevoegde en bekwame behandelaar, die werkt volgens het vastgestelde behandelplan en gebruik maakt van bewezen interventies. De behandelaars hebben aantoonbaar specifieke kennis van gevolgen van hersenletsel door opleiding of scholing. 

*Specifieke eisen m.b.t. opleiding en nascholing staan vermeld in de kwaliteitsrichtlijn Hersenz.

Deskundige behandelaars op het gebied van Hersenz

Behandelaars hebben de scholing Hersenz-Start volledig gevolgd en zijn geschoold in de onderliggende methodieken van het behandelprogramma Hersenz. Behandelaars volgen verder jaarlijks tenminste één dag nascholing op het gebied van NAH (bijvoorbeeld via de landelijke Hersenz behandelaarsdag), om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied.

Disciplinemix

Het behandelteam bestaat uit de volgende disciplines: GZ-psycholoog/Orthopedagoog-Generalist*, cognitief trainer, psychomotorisch therapeut, fysiotherapeut en zo nodig een in afasie gespecialiseerde logopedist. Behandelaars hebben te allen tijden zicht op wat hun collega-behandelaars doen en op het geheel van ervaringen en resultaten van hun cliënten. 

*Volgens de GZSP-beleidsregels dient de behandeling te worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog/Orthopedagoog-Generalist, die actief betrokken is bij de intake, het opstellen van een behandelplan en het evalueren van de voortgang.

Interdisciplinaire samenwerking

Cliënten geven o.a. op het ‘evaluatieformulier behandeling Hersenz’ (ROM) aan dat behandelaars op een goede manier met elkaar samenwerken. Dit wordt onder andere bereikt door de behandelvoortgang van cliënten tenminste eens per drie maanden in een interdisciplinair overleg te bespreken. Het team heeft daarnaast voldoende manieren om interdisciplinair samen te werken en met elkaar te communiceren, zoals Jouw Omgeving en middels methodieken als casusbespreking en intervisie.

Monitoring voortgang behandeling

Resultaten ROM op organisatieniveau: 

  • OQ45.2: verbetering van 20% op de gemiddelde totaalscore.
  • SAQOL 39-NL: verbetering van 5% op de gemiddelde score.
  • Schaalvraag tevredenheid: verbetering van 20% op de gemiddelde totaalscore.
  • Schaalvraag hinder: verbetering van gemiddeld 30% op de gemiddelde totaalscore.

 

Resultaten behandeldoelen: Cliënten hebben hun behandeldoelen na de behandeling voor het grootste geheel of helemaal behaald (resultaten op het evaluatieformulier cliënt en behandeldoelen*).

*Als resultaten m.b.t. doelen vanuit Jouw Omgeving beschikbaar zijn, kan het criterium meer gespecifieerd worden.

Afname mantelzorgbelasting: op organisatieniveau wordt op de CSI+ een verbetering gezien van 20% op de totaalscore.

Voldoende tevredenheid cliënt: op organisatieniveau is het gemiddelde cijfer dat cliënten de behandeling van Hersenz geven een 7 of hoger.

Voldoende tevredenheid naastbetrokkene: op organisatieniveau is het gemiddelde cijfer dat naastbetrokkenen de behandeling van Hersenz geven een 7 of  hoger.

* Bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid werken wij samen met bureau CKMZ

Hersenz nieuwsbrief

Ontvang gratis de nieuwsbrief van Hersenz

Meld je vandaag nog aan en ontvang gratis de digitale versie van het Hersenz magazine 2023.